}
BACK
SHARE
姓名 性別 項目 級別
林○蒼 曲棍球 B級
黃○誠 曲棍球 B級
楊○璿 曲棍球 B級
羅○育 曲棍球 B級
魏○珉 曲棍球 B級
歐○和 曲棍球 B級
楊○茵 曲棍球 B級
曾○田 曲棍球 B級
呂○庭 自由式溜冰 B級
楊○憲 自由式溜冰 C級
廖○美 自由式溜冰 B級
賴○芬 自由式溜冰 C級
王○文 自由式溜冰 A級
吳○樺 花式溜冰 B級
李○倫 花式溜冰 A級
李○慧 花式溜冰 A級
杜○昇 花式溜冰 A級
許○誠 花式溜冰 B級
郭○平 花式溜冰 A級
陳○吟 花式溜冰 C級
葉○煌 花式溜冰 A級
潘○淑 花式溜冰 B級
蕭○芳 花式溜冰 B級
戴○君 花式溜冰 A級
簡○聖 花式溜冰 A級
蔡○祥 花式溜冰 A級
蔡○玹 花式溜冰 C級
唐○瑋 花式溜冰 A級
邱○雅 花式溜冰 C級
葉○宗 花式溜冰 B級
張○埕 花式溜冰 B級
范○騰 花式溜冰 A級
陳○昕 花式溜冰 B級
黃○萍 花式溜冰 C級
古○晉 競速溜冰 C級
吳○宜 競速溜冰 B級
宋○明 競速溜冰 C級
李○竹 競速溜冰 C級
林○男 競速溜冰 C級
柯○軒 競速溜冰 C級
洪○謙 競速溜冰 C級
徐○茂 競速溜冰 A級
翁○男 競速溜冰 A級
翁○忠 競速溜冰 A級
張○豪 競速溜冰 A級
許○耀 競速溜冰 C級
彭○國 競速溜冰 B級
黃○霖 競速溜冰 C級
黃○誠 競速溜冰 B級
黃○生 競速溜冰 A級
黃○豪 競速溜冰 C級
廖○美 競速溜冰 B級
潘○蓁 競速溜冰 B級
蔡○芳 競速溜冰 B級
蔡○賢 競速溜冰 A級
蕭○容 競速溜冰 B級
謝○強 競速溜冰 C級
羅○育 競速溜冰 B級
吳○玲 競速溜冰 A級
劉○妦 競速溜冰 B級
方○笛 競速溜冰 B級
陳○文 競速溜冰 C級
陳○霖 競速溜冰 C級
曾○田 競速溜冰 A級
陳○雯 競速溜冰 A級
黃○棋 競速溜冰 C級
張○心 競速溜冰 C級

 

請以上換證教練於109年會長盃各項目的大會服務處領取自己的證件,如代領者請攜帶領證委託書辦理代領。

如果有疑問者,請於109/3/20以前填寫以下表單,本會會盡快處理:

我要申請複查-------> https://risu.io/wGR

相關檔案

# 檔案下載 檔案名稱
1 領證委託書.docx
2 108換證裁判教練資料表.xlsx