}
BACK
SHARE
姓名 性別 項目 級別
王○元 曲棍球 A級
何○全 曲棍球 A級
曾○田 曲棍球 B級
曾○羚 曲棍球 C級
劉○瑋 曲棍球 B級
劉○來 曲棍球 A級
鍾○傑 曲棍球 B級
羅○育 曲棍球 B級
范○斌 曲棍球 B級
魏○珉 曲棍球 B級
林○言 曲棍球 B級
李○傑 曲棍球 B級
王○文 自由式溜冰 A級
朱○維 自由式溜冰 B級
吳○璋 自由式溜冰 C級
宋○明 自由式溜冰 C級
周○民 自由式溜冰 C級
高○鈞 自由式溜冰 C級
蕭○龍 自由式溜冰 C級
廖○美 自由式溜冰 B級
朱○姬 花式溜冰 A級
佘○文 花式溜冰 A級
吳○樺 花式溜冰 B級
李○寧 花式溜冰 A級
李○慧 花式溜冰 A級
杜○昇 花式溜冰 A級
邱○雅 花式溜冰 C級
柯○蓁 花式溜冰 B級
唐○瑋 花式溜冰 A級
張○埕 花式溜冰 B級
張○任 花式溜冰 A級
許○誠 花式溜冰 B級
陳○吟 花式溜冰 C級
陳○敏 花式溜冰 C級
黃○龍 花式溜冰 A級
黃○萍 花式溜冰 C級
黃○賢 花式溜冰 C級
楊○非 花式溜冰 A級
劉○莉 花式溜冰 B級
潘○淑 花式溜冰 B級
蔡○玹 花式溜冰 C級
蔡○祥 花式溜冰 A級
蕭○芳 花式溜冰 B級
蕭○容 花式溜冰 A級
賴○祥 花式溜冰 A級
戴○君 花式溜冰 A級
蘇○筠 花式溜冰 A級
蔣○發 花式溜冰 A級
劉○妦 花式溜冰 B級
張○賢 花式溜冰 B級
方○笛 競速溜冰 B級
王○驊 競速溜冰 B級
王○成 競速溜冰 A級
吳○宜 競速溜冰 C級
呂○庭 競速溜冰 B級
李○翰 競速溜冰 B級
林○玲 競速溜冰 B級
林○翔 競速溜冰 A級
林○真 競速溜冰 A級
唐○哲 競速溜冰 A級
徐○茂 競速溜冰 B級
翁○忠 競速溜冰 A級
張○緯 競速溜冰 C級
張○心 競速溜冰 C級
張○豪 競速溜冰 A級
張○豪 競速溜冰 A級
張○治 競速溜冰 A級
張○鈞 競速溜冰 A級
張○堯 競速溜冰 B級
張○婷 競速溜冰 B級
許○誠 競速溜冰 B級
陳○明 競速溜冰 A級
陳○霖 競速溜冰 C級
陳○文 競速溜冰 B級
陳○廷 競速溜冰 C級
陳○安 競速溜冰 B級
陳○文 競速溜冰 B級
陳○ 競速溜冰 A級
彭○志 競速溜冰 A級
彭○國 競速溜冰 B級
曾○展 競速溜冰 B級
曾○田 競速溜冰 A級
曾○雅 競速溜冰 C級
黃○誠 競速溜冰 B級
黃○生 競速溜冰 A級
黃○善 競速溜冰 A級
黃○貞 競速溜冰 B級
黃○華 競速溜冰 A級
楊○樵 競速溜冰 A級
楊○棟 競速溜冰 A級
廖○勝 競速溜冰 A級
廖○傑 競速溜冰 B級
廖○美 競速溜冰 B級
劉○銘 競速溜冰 A級
劉○妦 競速溜冰 B級
劉○丞 競速溜冰 C級
劉○絹 競速溜冰 C級
潘○蓁 競速溜冰 A級
蔡○芳 競速溜冰 B級
蔡○進 競速溜冰 A級
蔡○原 競速溜冰 B級
蔡○賢 競速溜冰 A級
蕭○龍 競速溜冰 C級
駱○哲 競速溜冰 A級
戴○函 競速溜冰 A級
羅○然 競速溜冰 B級
羅○育 競速溜冰 B級
羅○偉 競速溜冰 B級
吳○玲 競速溜冰 A級
江○欣 競速溜冰 A級
吳○助 競速溜冰 A級
陳○雯 競速溜冰 A級
蕭○文   C級

請以上換證教練於109年會長盃各項目的大會服務處領取自己的證件,如代領者請攜帶領證委託書辦理代領。

如果有疑問者,請於109/3/20以前填寫以下表單,本會會盡快處理:

我要申請複查-------> https://risu.io/wGR

相關檔案

# 檔案下載 檔案名稱
1 108換證裁判教練資料表.xlsx
2 領證委託書.docx